Faktury, faktury cykliczne, delegacje krajowe i zagraniczne, produkcja, zlecenia transportowe, obsługa prawna dla firm.

Regulamin korzystania z serwisu Mentor

§ 1 Pojęcia

Poprzez użyte terminy należy rozumieć:

 1. Baza danych – dane Usługobiorcy, które będą się znajdować na Serwerze w związku z korzystaniem przez niego z Usługi; powyższe dane nie obejmują informacji wskazanych przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym oraz informacji uważnych za powszechnie znane,
 2. Cennik – spis usług znajdujących się na Serwerze, wraz z ich wyceną,
 3. Konto – znajdujące się na Serwerze miejsce, indywidualnie przypisane do Usługobiorcy, z którego będzie mógł korzystać po uprzednim skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu, poprzez które będzie mógł zarządzać fakturami i korzystać z usług Usługodawcy oraz dokona skutecznej opłaty abonamentowej,
 4. Login – nazwa Usługobiorcy w Portalu
 5. PayU – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-230-84-95, REGON 300523444, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000274399, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 zł w całości opłacony,
 6. Portal – serwis www mentordlafirm.pl
 7. Program – program do fakturowania i zarządzania fakturami, który znajdować się będzie na Serwerze Web,
 8. Rejestracja – procedura założenia konta w Portalu,
 9. Serwer – program świadczący usługi na rzecz innych programów, na którym będzie się znajdować Portal.
 10. Specyfikacja – wykaz minimalnych wymogów jakie musi spełnić Usługobiorca, niezbędnych do korzystania przez niego z Programu lub innych usług,
 11. Strony umowy – Usługodawca i Usługobiorca,
 12. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę znajdujące się na Serwerze,
 13. Usługodawca – Rent YOU Sp. z o.o., KRS: 0000506468 NIP: 5993170594, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Ignacego Paderewskiego 21/8
 14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług znajdujących się w Serwisie i oferowanych przez Usługodawcę.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Celem działalności Serwisu jest możliwość korzystania przez Usługobiorcę z Programu, a także innych dodatkowych usług,
 2. Program będzie znajdować się na Serwerze.

§ 3 Rejestracja

 1. Usługobiorca chcący korzystać z Portalu i Usług znajdujących się na Serwerze, zobowiązany będzie do dokonania Rejestracji,
 2. W celu dokonania Rejestracji Usługobiorca zobowiązany będzie do wprowadzenia danych wskazanych w treści formularza rejestracyjnego, znajdującego się na Serwerze,
 3. W formularzu rejestracyjnym, Usługobiorca zobowiązany będzie do wskazania:
  1. imienia, nazwiska i nazwy przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych) albo firmy przedsiębiorcy (w przypadku pozostałych osób),
  2. adresu zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) albo adresu siedziby (w przypadku pozostałych osób),
  3. adresu do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania albo adres siedziby),
  4. NIP
  5. PESEL (w przypadku osób fizycznych),
  6. numer telefonu kontaktowego,
  7. adresu poczt elektronicznej.
 4. Pozytywna Rejestracja zostanie potwierdzona poprzez informację wysłaną przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, wskazany w formularzu rejestracyjnym,
 5. Z chwilą dokonania Rejestracji, Usługobiorca:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi,
  2. oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i Cennika,
  3. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem, a także związanych z wykonywaniem Usługi w trybie przesłania ich na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu rejestracyjnym.
 6. Usługobiorca po dokonaniu Rejestracji, będzie uprawniony w każdej chwili, do zmiany danych zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym.

§ 4 Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta po dokonaniu Rejestracji przez Usługobiorcę i dokonaniu zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 6. Zawarcie umowy zostanie potwierdzone przez Usługodawcę poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
 2. Potwierdzenie przez Usługodawcę zawarcia umowy stanowi rozpoczęcie świadczenia Usług.
 3. Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy albo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku gdy:
  1. Usługobiorca poda w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,
  2. Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Usługobiorcą na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosił Usługobiorca,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługi będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Usługobiorców,
  4. uprzednio Usługobiorca osobiście, wspólnie z innymi podmiotami lub za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług przez innych Usługobiorców albo w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

§ 5 Korzystanie z Portalu lub innych usług

 1. W celu skorzystania z Programu lub innych usług, Usługobiorca zobowiązany będzie do zalogowania się do swojego Konta. Logowanie się będzie odbywać poprzez wpisanie loginu i hasła.
 2. Korzystanie z Programu lub innych usług wymaga stałego połączenia z Internetem, a także spełnienia wymogów określonych w Specyfikacji.
 3. Wszelkie dane Usługobiorcy, związane z korzystaniem z Programu lub innych usług, znajdować się będą na Serwerze.
 4. Usługobiorca będzie mieć możliwość wydrukowania, we własnym zakresie, każdej faktury sporządzonej przy pomocy Programu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się, że w przypadku gdyby zaszła konieczność chwilowej niemożności świadczenia Programu lub innych usług, to zobowiązuje się powiadomić o tym wcześniej Usługobiorcę, wskazując czas i przyczynę wyłączenia Programu lub innych usług. Powiadomienie nastąpi na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Usługodawca nie będzie uprawniony do wglądu, do Bazy danych Usługobiorcy.
 7. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki związane z nieprawidłowym wprowadzeniem danych, niezbędnych do korzystania z Programu lub innych usług.
 8. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie przez niego osobom trzecim Loginu i hasła niezbędnego do korzystania z Programu lub innych usług.
 9. Usługodawca będzie uprawniony do rozwijania funkcji Programu lub innych usług, bez uzyskiwania zgody Usługobiorcy.
 10. Usługodawca zobowiązuje się nie dostarczać Usługobiorcy treści o charakterze bezprawnym.
 11. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody lub utracone korzyści Usługobiorcy, z tytułu niemożności korzystania z Programu i innych usług lub nieprawidłowości działania Programu i innych usług. Powyższe dotyczy w szczególności:
  1. nieznajomości przez Usługobiorcę przepisów rachunkowych,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania systemu łączności z Portalem i Serwerem,
  3. działania siły wyższej,
  4. nieprzestrzegania Regulaminu.

§ 6 Płatności

 1. Korzystanie z Programu lub innych usług przez Usługobiorcę jest odpłatne według wartości wynikających z Cennika.
 2. Wartości wyrażone w Cenniku są kwotami netto i zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Usługobiorca zobowiązany będzie do zapłaty należnego Usługodawcy wynagrodzenia wyłącznie poprzez usługę PayU i zgodnie z jej regulaminem. Wynagrodzenie będzie zależne od Usług wybranych przez Usługobiorcę, do których świadczenia zobowiąże się Usługodawca.
 4. Na okoliczność zapłaty należnego Usługodawcy wynagrodzenia, zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku gdyby Usługobiorca nie otrzymał faktury VAT w terminie 3 (słownie: trzy) dni liczonych od potwierdzenia zawarcia umowy, zobowiązany będzie powiadomić o tej okoliczności Usługodawcę na adres jego poczty elektronicznej.

§ 7 Czas trwania umowy

 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony, zależny od wybranej przez Usługobiorcę Usługi. Czas trwania Usługi wskazany będzie na Portalu.
 2. Na 30 (słownie: trzydzieści) dni, przed zakończeniem okresu zawarcia umowy, Usługobiorca zostanie powiadomiony o tej okoliczności na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Usługobiorca będzie mieć możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na kolejny okres, poprzez zaznaczenie i przesłanie Usługodawcy właściwego oświadczenia, które znajdować się będzie na Portalu oraz opłaceniu wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6.

§ 8 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

 1. Usługodawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy w przypadku gdy:
  1. zajdzie przesłanka, o której mowa w § 4 ust. 3 lit. c,
  2. bUsługobiorca nie będzie przestrzegał postanowień wynikających z niniejszego regulaminu.
 2. Umowa wygasa z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
 3. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, Usługobiorca nie będzie mieć możliwości zalogowania na jego Konto.
 4. Dane znajdujące się w Bazie danych będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 3 (słownie: trzy) miesiące, po czym zostaną przez niego usunięte.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych, które będą się znajdować w Bazie danych oraz w formularzu rejestracyjnym.
 2. Usługodawca zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10 Dodatkowe Usługi

 1. Usługobiorca w każdej chwili będzie mieć prawo do skorzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Usługobiorcę, które znajdować się będą na Serwerze. W takim przypadku Usługobiorca zobowiązany będzie wypełnić formularz ze wskazaniem dodatkowych usług, z których zamierza skorzystać.
 2. Początek świadczenia usług dodatkowych przez Usługobiorcę rozpocznie się po opłaceniu przez Usługobiorcę należnego Usługodawcy wynagrodzenia za świadczenie usług dodatkowych.
 3. Do usług dodatkowych stosuje się, postanowienia niniejszego regulaminu chyba, że co innego wynikać będzie z oferty danej usługi dodatkowej.

§ 11 Reklamacje

 1. Usługobiorca zobowiązuje się poinformować Usługodawcę w terminie 7 (słownie: siedem) o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących działania Programu, innych usług lub innych okolicznościach związanych z wykonaniem umowy.
 2. Reklamację Usługobiorca może przesłać na adres poczty internetowej Usługodawcy albo poprzez wypełnienia formularza reklamacyjnego zamieszczonego na Portalu.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Usługodawca zobowiązany jest wskazać:
  1. imię i nazwisko wraz z nazwą przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych) albo firmę przedsiębiorcy (w przypadku innych osób),
  2. zwięźle opisać zaistniały problem.
 4. Zgłoszenie reklamacji (w przypadku wybrania formy elektronicznej) może się odbyć jedynie z adresu poczty elektronicznej, wskazanej przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym albo jego późniejszych zmianach.
 5. Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zastrzega sobie możliwość zażądania od Usługobiorcy dodatkowych informacji dotyczących powyższych nieprawidłowości.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni, liczonych od chwili jej doręczenia.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie oświadczenia woli składane przez strony powinny zostać złożone przynajmniej:
  1. w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adresy:
   1. Usługodawca - Rent YOU Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 38
   2. Usługobiorca – adres do korespondencji wskazany w formularzu rejestracyjnym albo w jego zmianach
   1. Usługodawca - info@leasing-getin.pl
   2. Usługobiorca – adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym albo w jego zmianach.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. W takim przypadku Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie regulaminu. Usługobiorca będzie miał prawo rozwiązać umowę w terminie 14 (słownie: czternaście) dni liczonych od chwili doręczenia mu zmienionej treści regulaminu. Brak oświadczenia woli Usługobiorcy w powyższym terminie, oznaczać będzie akceptację przez niego zmienionej treści regulaminu.
 3. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Gorzowa Wlkp.